Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
  verksamhets/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år,
  b) 6 ledamöter för 2 år samt 3 suppleanter för 1 år. c) 2 revisorer för en tid av ett år.
  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.