Årsmöte 15 mars 1500

Verksamhetsberättelse Ludvigsborgs Byförening 2019

Under 2019 har följande personer ingått i styrelsen:

Lars Ahlkvist​​​​Ordförande

Lars Persson​​​​Vice ordförande, ansvarig Byahuset

Ann-Christine Engdahl Olesen​​Sekreterare

Lembi Olofsson​​​Kassör

Monica Persson​​​Ledamot

Viktoria Hemmingsson​​​Ledamot

Lene Larsson​​​​Loppiskommittén, Suppleant

Ernst Frostemark​​​Festkommittén, Suppleant

Bert Nordquist​​​Tenniskommittén, suppleant

Till Styrelsen har adjungerats Tobias Olofsson som Webansvarig

I kommittéerna har ingått:

Festkommittén

Ernst Frostemark

Lina Albinsson

Ann Forkner Hörnström

Mattias Olofsson

Ulrica Adelbris

Annica Göth

Mattias Persson

Tomas Forsén

Henrik Landin

Tobias Olofsson

Mikael Ingerby

Caroline Widegren

Loppiskommittén

Lene och Kjell Larsson

Lena och Lennart Persson

Tommy Nilsson

Tenniskommittén

Bert Nordquist

Olle Schönström

Valberedning:

Monica Persson

Helena Bertilsson

Revisorer:

Magnus Svensson

Bo Bertilsson

Under året har 9 protokollförda styrelsesammanträden avhållits.

Den 24/12 2019 hade föreningen strax över 300 medlemmar.

Under året har ett antal arrangemang avhållits:

30 apr – Valborgsfirande 

5 maj – Växtbytardag

24 aug – Cykelfest

1 sept – Loppis Byahuset 

Under året har också kurs i hjärt-/lungräddning hållits i Byahuset med inriktning på barn/ungdomar. Vad gäller Byahuset har ett antal reparations- och underhållsåtgärdervidtagits, vilket medfört ett negativt ekonomiskt resultat för året. Uthyrningen har varit god under året. 

Byföreningen har löpande kontakter med Föreningen Ludvigsborgshallen. Årets loppis gav ett gott resultat och drog många besökare, vilket också Valborgsmässoafton gjorde.Cykelfesten var välbesökt och uppskattad, medan sommarfesten och julmarknaden gjorde uppehåll 2019. För 2020 diskuteras att sommarfesten åter ska arrangeras.

Ett samarrangemang med Lions ”Tårtkalas för pensionärer” lockade många deltagare, liksom en musikunderhållning med ”Kjellardrängarna. Lokaler har upplåtits i likhet med tidigare år till kyrkans Fritidshäng. 

Balans- och Resultaträkning framgår av separat handling, årets resultat är -33 812,75.

Ludvigsborg 2020-0127

Lars Ahlkvist                                                    Lars Persson                                     Lembi Olofsson

Ann-Christine Engdahl-Olesen                     Monica Persson                               Viktoria Hemmingsson​

Dagordning årsmöte 2020-03-15

1. Val av ordförande och sekreterare och justeringsmän för årsmötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

5. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år,

b) 6 ledamöter för 2 år (varje år 3 ledamöter) samt 3 suppleanter för 1 år. (2019 valdes Lars Persson, Monica Persson och Ann-Christine Engdahl-Olesen som ledamöter på 2 år.

c) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.